Σπάρτη - Σήμερα

°C

Σπάρτη - 21/02

°C
°C

Σπάρτη - 22/02

°C
°C

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας

Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ


Η διαχείριση και προστασία τωνπροσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστητων υπηρεσιών του site lakoniacoop.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος κειμένου καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν.2472/1997 για τηνπροστασία του ατόμου από την προστασίαδεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπωςέχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις τουΠροέδρου της Επιτροπής ΠροστασίαςΠροσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και τουευρωπαϊκού δικαίου οδηγίες 95/46/ΕΚ και97/66/ΕΚ).


Οι παρόντες όροι διατυπώνονταιλαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίαςανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερατου διαδικτύου όσο και της υπάρχουσαςνομοθεσίας σχετικά με τα ζητήματα αυτά.Σε κάθε περίπτωση το sitelakoniacoop.grδιατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρωνπροστασίας των προσωπικών δεδομένωνκατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστώνκαι πάντα μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενοελληνικό κι ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιογια τα ζητήματα αυτά. Εάν κάποιοςεπισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τουςόρους προστασίας των προσωπικών δεδομένωνπου προβλέπονται στο παρόν κείμενοοφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίεςτου site lakoniacoop.gr


Σύμβαση Χρήσης

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων καιτων υπηρεσιών του sitelakoniacoop.grπαραχωρεί τη συγκατάθεσή του στουςκατωτέρου όρους χρήσης, που ισχύουν γιατο σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων,των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιώνκαι των αρχείων που περιλαμβάνονταιστο site lakoniacoop.gr

Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικάτους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψηή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιώντου site lakoniacoop.gr

Εάν δεν συμφωνεί, τότε οφείλει να μηνκάνει χρήση των υπηρεσιών και τουπεριεχομένου του sitelakoniacoop.gr. Κάθε στοιχείο της Ιστοσελίδας μπορείνα τροποποιηθεί, να συμπληρωθεί, ναδιαγραφεί ή να ενημερωθεί χωρίςπροειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίσητου site lakoniacoop.gr.Το site lakoniacoop.grμπορεί επίσης να αλλάξει τις αμοιβές,ή να ορίσει αμοιβές, για προϊόντα καιυπηρεσίες που παρέχονται μέσω τηςΙστοσελίδας οποιαδήποτε στιγμή καικατά την απόλυτη κρίση του. Το sitelakoniacoop.grδικαιούται να θεσπίζει  ή να αλλάζεικατά την απόλυτη κρίση του, οποιαδήποτεστιγμή, γενικές πρακτικές και όρια πουαφορούν άλλα προϊόντα και  υπηρεσίεςτου site lakoniacoop.gr.Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται ναελέγξει το περιεχόμενο των συγκεκριμένωνσελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Ηεξακολούθηση της χρήσης του sitelakoniacoop.grακόμη και μετά τις όποιες αλλαγέςσημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρουςτου επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των όρωναυτών.


Τροποποιήσεις των Όρων Χρήσης

Το site lakoniacoop.grδικαιούται να αναθεωρεί και να ενημερώνειτους παρόντες Όρους Χρήσης οποιαδήποτεστιγμή. Η από μέρους σας συνέχιση τηςχρήσης της Ιστοσελίδας μετά από τηνπραγματοποίηση οποιασδήποτε αλλαγήςσε αυτούς τους Όρους Χρήσης σημαίνειότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.


Cookies

Το site lakoniacoop.grμπορεί να χρησιμοποιήσει cookiesγια την αναγνώριση του επισκέπτη/χρήστησε ορισμένες υπηρεσίες και σελίδες του.Τα cookies είναι μικρά αρχείακειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρόδίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δενλαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφουή αρχείου από τον υπολογιστή του.

Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνσηπρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη όσοναφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένωνυπηρεσιών του sitelakoniacoop.grγια στατιστικούς λόγους προκειμένουνα καθορίζονται οι περιοχές στις οποίεςοι υπηρεσίες του sitelakoniacoop.grείναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγουςδιαφημιστικούς.

Ο επισκέπτης/χρήστης του sitelakoniacoop.grμπορεί να ρυθμίσει τον υπολογιστή τουκατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τονπροειδοποιεί για τη χρήση των cookiesσε συγκεκριμένες υπηρεσίες του sitelakoniacoop.grείτε να μην επιτρέπει την αποδοχή τηςχρήσης cookies σε καμίαπερίπτωση. Σε περίπτωση που οεπισκέπτης/χρήστης των συγκεκριμένωνυπηρεσιών και σελίδων του sitelakoniacoop.grδεν επιθυμεί την χρήση cookiesγια την αναγνώριση του δεν μπορεί ναέχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίεςαυτές.


IP Address

Η διεύθυνση IP μέσω τηςοποίος ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυοκαι στη συνέχεια στο sitelakoniacoop.grκαταγράφεται και αξιοποιείται αποκλειστικάγια την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείωνπου αφορούν στην παρακολούθηση τηςεπισκεψιμότητας του sitelakoniacoop.gr


Πολιτική Απορρήτου των ΠροσωπικώνΔεδομένων

Κατανοούμε τη σημασία του απορρήτουγια τους επισκέπτες μας στην Ιστοσελίδα.Διαφυλάσσουμε τον προσωπικό χαρακτήρατων στοιχείων σας και δε δύναται να ταμεταβιβάσουμε σε οποιονδήποτε τρίτο(φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανέναλόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεωντου νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνοαρχές. Δυνατόν να συλλέγουμε ονόματα,διευθύνσεις, διευθύνσεις e-mailκαι τηλεφωνικούς αριθμούς που μας δίνετεσε περίπτωση που επιθυμείτε ναεπικοινωνήσετε μαζί μας οι ίδιοι μέσωτου site lakoniacoop.grή για να σας ενημερώνουμε και να σαςαποστέλλουμε ενημερωτικό υλικό σχετικάμε τα θέματα που αναφέρονται στο sitelakoniacoop.gr

Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί ναεπικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμαπροκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξηπροσωπικού του αρχείου, την διόρθωσηαυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφήτου.

Επισκέπτες/χρήστε του sitelakoniacoop.grπου είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στιςυπηρεσίες του sitelakoniacoop.grμόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή τωνκηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωσηνα υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία.Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείωναπό ανήλικους κι εφόσον το γεγονόςγνωστοποιηθεί προς αυτό, η Ιστοσελίδαδιαγράφει όλες τις σχετικές πληροφορίες.Το site lakoniacoop.grείναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμαή το σύνολο των στοιχείων που εσείςέχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούςκαι βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών– πληροφοριών του.


Άδεια και Ιδιοκτησία

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων(πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατώνκαι φορέων), όλο το περιεχόμενο του sitelakoniacoop.grσυμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών,φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, τωνπαρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλωντων αρχείων αυτής της Ιστοσελίδας,αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, τουsite lakoniacoop.grκαι προστατεύονται κατά τις σχετικέςδιατάξεις του ελληνικού δικαίου, τουευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνώνσυμβάσεων.

Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται νααποτελέσει εν όλο ή εν μέρει αντικείμενοπώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης,αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να«φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθείμε οποιονδήποτε τρόπο με σκοπό τοπροσωπικό κέρδος. Εξαιρείται η περίπτωσητης μεμονωμένης αποθήκευσης ενός καιμόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένουσε έναν απλό προσωπικό Η/Υ μη εμπορικήςχρήσης και χωρίς απαλοιφή της ένδειξηςπροέλευσής τους από το sitelakoniacoop.grχωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τασχετικά δικαιώματα πνευματικήςιδιοκτησίας. Για τους παραπάνω λόγουςτο site lakoniacoop.grδύναται να απαγορέψει την πρόσβαση στιςπληροφορίες που παρουσιάζει σεοποιονδήποτε ο οποίος δεν συμμορφώνεταιμε τα παραπάνω. Τα λοιπά προϊόντα ήυπηρεσίες που αναφέρονται στιςηλεκτρονικές σελίδες του παρόντοςκόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχωνοργανισμών, εταιρειών, συνεργατών,φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούνδική τους πνευματική και βιομηχανικήιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοίφέρουν τη σχετική ευθύνη.


Περιορισμός Ευθύνης του sitelakoniacoop.gr

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένηςκαι της περίπτωσης αμέλειας του sitelakoniacoop.grδεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφήςζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης τωνσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών καιπεριεχομένων του sitelakoniacoop.grστις οποίες προβαίνει με δική τουπρωτοβουλία και με τη γνώση των όρωντου παρόντος. Τα περιεχόμενα του sitelakoniacoop.grπαρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίςκαμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή καισυνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στομέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο,το site lakoniacoop.grαρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένεςή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων,όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών,οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητακαι την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένοσκοπό.

Το site lakoniacoop.grδεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες,οι επιλογές και τα περιεχόμενα θαπαρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματακαι ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

Επίσης το site lakoniacoop.grδεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτεάλλο συγγενικό site ή οιεξυπηρετητές «servers» μέσωτων οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσήσας, σας παρέχονται χωρίς «υιούς» ή άλλαεπιζήμια συστατικά.

Το site lakoniacoop.grδεν εγγυάται σε καμία περίπτωση τηνορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητατων περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών,επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.

Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεωνή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει οεπισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωσητο site lakoniacoop.gr


Συνδέσεις

Η ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχεισυνδέσεις προς ιστοσελίδες και πόρουςτρίτων (συγκεντρωτικά, «ΣυνδεδεμένεςΤοποθεσίες»). Οι συνδεδεμένες αυτέςτοποθεσίες παρέχονται μόνο για τηνευκολία σας και όχι ως τοποθεσίες, τωνοποίων το περιεχόμενο φέρει την έγκρισητου site lakoniacoop.gr.Το site lakoniacoop.grδεν παρέχει υποσχέσεις ή εγγυήσεις όσοναφορά την ορθότητα, την ακρίβεια, τηναπόδοση ή την ποιότητα οποιουδήποτεπεριεχομένου, λογισμικού, υπηρεσίας ήεφαρμογής υπάρχει σε οποιαδήποτεσυνδεδεμένη τοποθεσία. Το sitelakoniacoop.grδεν είναι υπεύθυνο για τη διαθεσιμότητατων Συνδεδεμένων τοποθεσιών ή τουπεριεχομένου ή των δραστηριοτήτων αυτώντων τοποθεσιών. Εάν αποφασίσετε τηνείσοδο σε συνδεδεμένες τοποθεσίες, αυτόγίνεται με δικό σας κίνδυνο. Επιπλέον,η χρήση των συνδεδεμένων τοποθεσιώνυπόκειται στις πολιτικές, τους όρουςκαι τις προϋποθέσεις που ισχύουν,συμπεριλαμβανόμενης, αλλά όχι περιοριστικά,της πολιτικής απορρήτου της συνδεδεμένηςτοποθεσίας.


Υποβολές – Αναρτήσεις Χρηστών

Η υπηρεσία σχολιασμού των άρθρωνδημιουργήθηκε για να επιτρέπει στουςχρήστες να παραθέτουν το σχολιασμό τουςκαι την άποψή τους στο συγκεκριμένοάρθρο. Λόγω μεγάλου όγκου σχολίων τοsite lakoniacoop.grέχει δικαίωμα να ελέγχει τα σχόλια πριναυτά αναρτηθούν. Οι διαχειριστές τουsite lakoniacoop.grέχουν το δικαίωμα να μην αναρτούν ή καινα διαγράφουν σχόλια χρηστών κατά τηνκρίση τους και χωρίς περεταίρω αιτιολόγηση,εάν αυτά δεν συμμορφώνονται με τουςγενικούς κανόνες χρήσης του sitelakoniacoop.gr.

Το site lakoniacoop.grδεν δέχεται ιδέες, έννοιες ή τεχνικέςγια νέες υπηρεσίες ή προϊόντα μέσω τηςιστοσελίδας («Σχόλια»). Εάν ληφθούντέτοια σχόλια, αναγνωρίζεται ότι:

Α)δεν θα θεωρηθούν εμπιστευτικά ήιδιόκτητα,

Β)το site lakoniacoop.grκαι οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείεςδεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωσηδιατήρησης εμπιστευτικότητας γιʼ αυτέςτις πληροφορίες, και

Γ)το site lakoniacoop.grθα έχει απεριόριστο, ανέκκλητο, παγκόσμιοκαι απαλλαγμένο από την καταβολήδικαιωμάτων δικαίωμα χρήσης, γνωστοποίησης,αναπαραγωγής, δημοσίευσης, παρουσίασης,διανομής και εκμετάλλευσης των εν λόγωσχολίων με τον τρόπο που θα επιλέξει.


Ψηφοφορίες

Το site lakoniacoop.grπαρέχει στους επισκέπτες/χρήστες τουτη δυνατότητα ψηφοφορίας πάνω σε επίκαιραζητήματα τα οποία διατυπώνει με τη μορφήερωτημάτων με προεπιλεγμένες απαντήσεις.Οι απαντήσεις των ψηφοφόρων καταγράφονται,αναλύονται και σχολιάζονται από το sitelakoniacoop.grγια την εξαγωγή συμπερασμάτων ως προςτη τάση των επισκεπτών του sitelakoniacoop.gr σεσχέση με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεταιγια ψηφοφορία. Το sitelakoniacoop.grδιατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμασυλλογής και εκμετάλλευσης των στοιχείωναυτών και τα πορίσματα στα οποία οδηγείταιαποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία.Οι ανοιχτές αυτές ψηφοφορίες ΔΕΝαποτελούν ούτε πρέπει να λογίζονται ωςεπιστημονικό εργαλείο (Δημοσκόπηση),παρά μόνο ως καταγραφή μιας τάσης τωνεπισκεπτών σε συγκεκριμένα θέματα. Τοsite lakoniacoop.grμπορεί να καθορίσει και ειδικότερουςόρους για τη συμμετοχή στην ψηφοφορίακαι διατηρεί το δικαίωμα διακοπής τηςψηφοφορίας.


Newsletters – ΕνημερωτικάΔελτία

Τα newsletters τα οποία οεπισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών τουsite lakoniacoop.grλαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστεςπαραληπτών αποτελούν πνευματικήιδιοκτησία του sitelakoniacoop.grκαι ως εκ τούτου προστατεύονται από τιςσχετικές διατάξεις της ελληνικήςνομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων.

Το site lakoniacoop.grδιατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιουπροσώπου στις λίστες παραληπτών ή καιτης διαγραφής του από αυτές.


Τερματισμός

Συμφωνείται ότι το sitelakoniacoop.grκατά την κρίση του δικαιούται νατερματίσει ή να αναστείλει τη χρήση τηςιστοσελίδας, των υπηρεσιών, τουπεριεχομένου ή/και των πληροφοριών απόεσάς οποιαδήποτε στιγμή και γιαοποιονδήποτε λόγο, ή και χωρίς αιτιολογία,ακόμη και αν η πρόσβαση και η χρήσησυνεχίσει να επιτρέπεται σε άλλους. Μετην εν λόγω αναστολή ή τον τερματισμότης χρήσης, υποχρεούστε:

Α)να διακόψετε αμέσως τη χρήση τηςιστοσελίδας και των υπηρεσιών, και

Β)να καταστρέψετε οποιοδήποτε αντίγραφοτμήματος του περιεχομένου έχετεδημιουργήσει.

Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα, τις πληροφορίεςή τις υπηρεσίες μετά τον τερματισμό,την αναστολή ή τη διακοπή κατά τα ανωτέρω,συνιστά πράξη παράνομης εισόδου.Επιπλέον, συμφωνείται ότι το sitelakoniacoop.grδεν ευθύνεται έναντι υμών ή έναντιοποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτετερματισμό ή αναστολή της πρόσβασή σαςστην ιστοσελίδα, τις πληροφορίες καιτις υπηρεσίες.


Γενικά

Δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε τουςπαρόντες Όρους Χρήσης ή οποιοδήποτεαπό τα συμφέροντα, τα δικαιώματα ή τιςυποχρεώσεις σας στα πλαίσια των παρόντωνΌρων Χρήσης. Εάν οποιοδήποτε από τουςπαρόντες όρους κριθεί από αρμόδιοΔικαστήριο μη έγκυρος, η ακυρότητα τουεν λόγω όρου δεν επηρεάζει την εγκυρότητατων υπολοίπων Όρων Χρήσης, που παραμένουνσε πλήρη ισχύ. Η παραίτηση από οποιονδήποτεαπό τους παρόντες Όρους χρήσης δενθεωρείται ότι συνιστά περαιτέρω ήσυνεχιζόμενη παραίτηση από τον εν λόγωόρο ή την προϋπόθεση ή από οποιονδήποτεάλλο όρο ή οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση.


Έγγραφο

Δικαιούστε να φυλάξετε το παρόν κείμενοΌρων χρήσης σε γραπτή μορφή με εκτύπωσήτου για τα αρχεία σας, και παραιτείστεαπό κάθε άλλη απαίτηση με την απόδειξητων παρόντων Όρων Χρήσης με σχετικόέγγραφο.


Εφαρμοστέο Δίκαιο και Λοιποί Όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσειςτου site lakoniacoop.grκαθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση,αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται καισυμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο,το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τιςσχετικές διεθνείς συνθήκες.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρωνκαταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύεινα ισχύει και αφαιρείται από το παρόν,χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται ηισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελείτη συνολική συμφωνία μεταξύ του sitelakoniacoop.grκαι του επισκέπτη/χρήστη των σελίδωνκαι υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παράμόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρωναυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θααποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάνδεν έχει αποτυπωθεί εγγράφως και δενέχει ενσωματωθεί σε αυτή.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, ηαναπαραγωγή (ολική ή μερική) τουπεριεχομένου του sitelakoniacoop.grμε τρόπο, φωτοτυπικό, έγγραφο, εκτυπωτικό,ηχογράφησης ή άλλο πλην ηλεκτρονικού,χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια τουεκδότη, σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 και τουςκανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουνστην Ελλάδα.

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αναπαραγωγή (ολική ήμερική) του περιεχομένου του sitelakoniacoop.grπου αποτελεί περιεχόμενο του και δενπροέρχεται από αναδημοσίευση άλληςπηγής, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσωδιαδικτύου, με την προϋπόθεση νααναφέρεται εμφανώς η πηγή ως «lakoniacoop.gr»συνοδευόμενη από σύνδεσμο (link)που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτηστην αντίστοιχη σελίδα του sitelakoniacoop.gr