Σπάρτη - Σήμερα

°C

Σπάρτη - 21/02

°C
°C

Σπάρτη - 22/02

°C
°C

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ Υπουργό ΥΠ.Α.Α.Τ. κ. Αθ. Τσαυτάρη - 13/11/2013

ΠΡΟΣ: Υπουργό ΥΠ.Α.Α.Τ. κ. Αθ. Τσαυτάρη

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ
ΠΡΟΤΑΣΗ "ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ" ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015 - 2020 ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΑΣ Κ.Α.Π.

Τα προβλήματα της αγοράς νωπών εσπεριδοειδών και της χυμοποίησης είναι πολλά, διαχρονικά και δισεπίλυτα.  Τελευταία έχουν ενταθεί μετά την πλήρη αποσύνδεση της οικονομικής ενίσχυσης από τη χυμοποίηση που ισχύει από 01.01.2010  μέχρι σήμερα.

Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Ο.Π. ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ της Χώρας, προκειμένου ο τομέας των Εσπεριδοειδών να βγει από το τέλμα, προτείνει τα εξής:
1.    Στα πλαίσια της υπό διαμόρφωση νέας ΚΑΠ 2015 - 2020 να υιοθετηθεί από τη Χώρα η “σύνδεση” της οικονομικής ενίσχυσης με τη χυμοποίηση. Η “συνδεδεμένη ενίσχυση” προβλέπεται από τον Κανονισμό που έχει συντάξει η Επιτροπή για τη νέα ΚΑΠ σε ποσοστό μέχρι 8% επί του συνολικού ύψους της οικονομικής ενίσχυσης του κράτους μέλους ανά έτος (εθνική οροφή), ποσοστό που για την Ελλάδα φθάνει το 13%, είναι δε δικαίωμα του κράτους να το ασκήσει ή όχι. Θα πρέπει η Ελλάδα μέχρι την 1η Αυγούστου 2014 να αποφασίσει ότι εάν υλοποιήσει το σχετικό πρόγραμμα από 2015 - 2020, δηλαδή εάν θα υιοθετήσει την εφαρμογή “συνδεδεμένης” οικονομικής ενίσχυσης στη χυμοποίηση, με πολλαπλά οφέλη σε όλο τον τομέα των Εσπεριδοειδών:
•    Στην αγορά νωπών, η οποία θα αποσυμφορείται από τις πλεονάζουσες ποσότητες, έτσι ώστε να ισορροπεί η προσφορά με τη ζήτηση, οι τιμές να συγκρατούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα και να αποτρέπεται η εκμετάλλευση των παραγωγών από τους εξαγωγείς (βλέπε κατάρρευση τιμών τα τελευταία έτη 2010, 2011 & 2012)
•    Θα αποφευχθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός του υγιούς εμπορίου νωπών από τα ευτελούς αξίας εβγάλματα συσκευαστηρίων ή από τα ποιοτικά ακατάλληλα, που σήμερα κατά κόρον οδηγούνται στις λαϊκές, κ.ά.
•    Πλέον των πιο πάνω η συνολική τιμή  της χυμοποίησης (εμπορική αξία + οικονομική ενίσχυση) θα λειτουργεί ως κατώτερη τιμή στην αγορά νωπών, δηλαδή έμμεσα οι τιμές των νωπών θα σταθεροποιούνται σε υψηλότερα από τα σημερινά επίπεδα και πάντως υψηλότερα από την εκάστοτε διαμορφούμενη συνολική τιμή χυμοποίησης.
•    Στη μεταποιητική Βιομηχανία χυμών, η οποία έχοντας επάρκεια α’ ύλης θα αυξήσει την παραγωγή συμπυκνωμένου χυμού και άρα θα μειωθούν αντίστοιχα οι εισαγωγές αυτού, με σημαντικό οικονομικό όφελος για την Χώρα και εν πάσει περιπτώσει θα αξιοποιηθεί καλύτερα η εγκατεστημένη μεταποιητική υποδομή που σήμερα υπολειτουργεί.
•    Θα αποφευχθεί η δραματική συρρίκνωση της παραγωγικής βάσης για τις ποικιλίες που αποκλειστικά χυμοποιούνται (πορτοκάλια κοινά, αιματόσαρκα κ.ά.), οι οποίες σήμερα ραγδαία εγκαταλείπονται.
•    Θα ενισχυθεί η απασχόληση σε περιφερειακό επίπεδο σε μια τόσο δύσκολη οικονομική περίοδο για την Χώρα, αφού θα αποφευχθεί η οικονομική ασφυξία σε χιλιάδες αγροτικά νοικοκυριά, τα οποία θα έχουν πλέον το κίνητρο να εντατικοποιήσουν εκ νέου την παραγωγή τους.
•    Οι Ο.Π. Εσπεριδοειδών θα ισχυροποιηθούν, ώστε να μπορούν να επιτελούν αποτελεσματικά το έργο τους, ως βασικό όργανο άσκησης της αγροτικής πολιτικής της Χώρας, αφού θα δίνεται σε αυτές αυξημένη δυνατότητα προγραμματισμού και ελέγχου της συγκέντρωσης, διακίνησης και διάθεσης της παραγωγής, σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς της Ε.Κ.
Σημειώνουμε ότι σήμερα οι Ο.Π. απειλούνται με διάλυση, αφού παρατηρείται το φαινόμενο οι παραγωγοί να εγκαταλείπουν τις Ομάδες, ώστε να αποφύγουν τις όποιες κρατήσεις. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, πέραν των άλλων, τη δραματική μείωση του κύκλου εργασιών των Ο.Π. και κατά συνέπεια του ύψους των επιχειρησιακών προγραμμάτων που αυτές μπορούν να υλοποιήσουν. Αποτέλεσμα η απώλεια σημαντικών πόρων για τη Χώρα, αφού αυτά επιχορηγούνται από την Ε.Κ.
2.    Στα πλαίσια του πιο πάνω αιτήματος η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Ο.Π. ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ της Χώρας προτείνει να διατεθεί ως “συνδεδεμένο τμήμα με τη χυμοποίηση” την περίοδο 2015 - 2020 το ποσόν των 17.680.000 € κατ’ έτος, οικονομική ενίσχυση που εδίδετο ως “συνδεδεμένη” επί τρεις περιόδους χυμοποίησης τα έτη 2008 και 2009 (το 60% του συνόλου της τότε οικονομικής ενίσχυσης) με σαφώς θετικά αποτελέσματα στο σύνολο του τομέα (νωπά και μεταποιημένα).
3.    Για την ορθή και αδιάβλητη υλοποίηση της πρότασης οι Ο.Π. Εσπεριδοειδών μέσω της Κοινοπραξίας τους δηλώνουν ότι είναι έτοιμες να συνδράμουν ουσιαστικά με προτάσεις και τη συμμετοχή τους στη διαδικασία που τελικά θα αποφασίσει το Υπ.Α.Α.Τ.

Σημειώνεται ότι η πρόταση υιοθέτησης της “συνδεδεμένης ενίσχυσης” είναι και πρόταση των Χυμοποιών της Χώρας.

Ναύπλιο, 10.10.2013
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Ο.Π. ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΠΥΡ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ