Σπάρτη - Σήμερα

°C

Σπάρτη - 21/02

°C
°C

Σπάρτη - 22/02

°C
°C

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης προς τα μέλη - 20/03/2012

Σε εκτέλεση της  1449 / 12-03-2012 απόφασης του Δ.Σ του Α.Σ.Ε.Ε. Αμυκλών Σπάρτης  “ΛΑΚΩΝΙΑ”, των σχετικών αποφάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Καταστατικού, καλούνται τα μέλη του Συνεταιρισμού σε Γενική Συνέλευση την 01/04/2012 ημέρα Κυριακή και ώρα 9 π.μ. στα γραφεία του στις Αμύκλες, με σκοπό τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών, σύμφωνα με το Ν. 4015/2011/κεφ δ /άρθρο 15, το Καταστατικό / άρθρο 30 και το έγγραφο του Υπ.Α.Α.Τ. με Α.Π. 35588/31-10-11/παρ. 3. 

 

Η ημερησία διάταξη έχει ως εξής:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

ΘΕΜΑ 1. Εκλογή επτά (7) τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου & των αναπληρωματικών τους.

 

ΘΕΜΑ 2. Εκλογή τριών (3) τακτικών μελών του Εποπτικού Συμβουλίου & των αναπληρωματικών τους.

 

ΘΕΜΑ 3. Εκλογή δύο (2) αντιπροσώπων του Συνεταιρισμού στην Γ.Σ. και το πανελλήνιο συνέδριο της ΠΑΣΕΓΕΣ και των αναπληρωματικών τους.

 

Σύμφωνα με το Νόμο 4015/11/κεφ δ/ άρθρο 8.8  η  Γ.Σ. είναι έγκυρη εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντα μέλη του Συν/σμού με δικαίωμα ψήφου τα οποία εκπροσωπούν πλέον του μισού (½) του όλου αριθμού των ψήφων. Οι αρχαιρεσίες θα γίνουν με προεδρεύοντα της εφορευτικής επιτροπής δικαστικό λειτουργό (κεφ δ /άρθρο 15.1)

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω οριζόμενη ημερομηνία γίνεται γνωστό ότι η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει χωρίς νέα πρόσκληση την επόμενη Κυριακή  08 / 04 / 2012 στον ίδιο τόπο και την ιδία ώρα για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών με τα ιδία ως άνω θέματα της ημερησίας διάταξης.
Τη φορά αυτή υπάρχει απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων μελών.


 

 

Για τον Α.Σ.Ε.Ε Αμυκλών Σπάρτης
"ΛΑΚΩΝΙΑ"

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Σπυρ. Λ. Παπαδάκος

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με βάση το Καταστατικό της Οργάνωσης / άρθρο 30, παρ. 2, η δήλωση συμμετοχής των υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο κατατίθεται εγγράφως στο γραφείο του Γεν. Δ/ντή της Οργάνωσης τρεις (3) ημέρες πριν την ημέρα των εκλογών και εν προκειμένω μέχρι τη Τετάρτη 28/03/2012 και ώρα 14:00.