Σπάρτη - Σήμερα

°C

Σπάρτη - 21/02

°C
°C

Σπάρτη - 22/02

°C
°C

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση Γ.Σ. μελών 2012 - 29/11/2012

Το Διοικητικό Συμβούλιο σε εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου που διέπει τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, των σχετικών αποφάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Καταστατικού του Συνεταιρισμού, μετά από διαλογική συζήτηση, αποφάσισε ομόφωνα να συγκληθεί η τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συνεταιρισμού την 25.11.2012 ημέρα Κυριακή και ώρα 9:00 π.μ. στην έδρα του Συνεταιρισμού στις Αμύκλες με θέματα ημερήσιας διάταξης ως εξής:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ


ΘΕΜΑ 1) 

Έγκριση Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσης και Απογράφης ετήσιας διάρκειας από 01.07.2011 μέχρι 30.06.2012 και απαλλαγή ευθυνών του Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ 2) 

Ανακοίνωση από το Δ.Σ. του πορίσματος ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών που αφορά τον Ισολογισμό ετήσιας διάρκειας από 01.07.2011 έως 30.06.2012.

 

ΘΕΜΑ 3)

Επιλογή ορκωτών ελεγκτών για τον διαχειριστικό, λογιστικό & οικονομικό έλεγχο της Οργάνωσης και του Ισολογισμού 12μηνης χρήσης από 01.07.2012 έως  30.06.2013.

 

ΘΕΜΑ 4) 

Υποβολή από το Δ.Σ. έκθεσης πεπραγμένων προς έγκριση που αφορά τις δραστηριότητες της Οργάνωσης την περίοδο 2011/2012 και πρόγραμμα δράσης & ανάπτυξης για την περίοδο 2012/2013.

 

ΘΕΜΑ 5) 

Επιβολή ειδικής εισφοράς στα μέλη τη περίοδο 2011/12 με σκοπό τη συμπλήρωση του ειδικού αποθεματικού που αφορά τα ίδια κεφάλαια του υλοποιημένου σχεδίου επένδυσης στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νομού 3299/04, όπως τροποποιήθηκε για τους πυρόπληκτους Νομούς το έτος 2007.

 

ΘΕΜΑ 6) 

Ενημέρωση των μελών σχετικά με το νέο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγωγής ISO 14001, σε συνδυασμό με τις καλλιεργητικές πρακτικές και τη διαχείριση φυσικών πόρων.

 

ΘΕΜΑ 7) 

Ενημέρωση των μελών της Οργάνωσης για τις εξελίξεις της νέας Κ.Α.Π. των εσπεριδοειδών & τις προοπτικές διάθεσης νωπών πορτοκαλιών και  χυμοποίησης αυτών τη περίοδο 2012/2013.

 

ΘΕΜΑ 8) 

Ενημέρωση των μελών και λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν την κοπή πορτοκαλιών τη νέα περίοδο 2012/2013.

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω οριζόμενη ημερομηνία η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει χωρίς νέα πρόσκληση την επόμενη Κυριακή 02.12.2012 στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ίδιων ως άνω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.