Σπάρτη - Σήμερα

°C

Σπάρτη - 21/02

°C
°C

Σπάρτη - 22/02

°C
°C

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας

Ενημέρωση αγροτών για την εφαρμογή ISO 14001 από τον Συνεταιρισμό - 08/03/2013

Από τον Οκτώβριο 2012 ο Α.Σ.Ε.Ε. Αμυκλών Σπάρτης "ΛΑΚΩΝΙΑ" πιστοποιήθηκε με το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001, το οποίο αποσκοπεί στην πρόληψη και τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του Συνεταιρισμού και των μελών του. 


Οι σκοποί του ISO 14001 επιτυγχάνονται με:
 1. Τη μείωση των χρησιμοποιούμενων αʼ υλών και άλλων υλικών
 2. Με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
 3. Με την αύξηση του βαθμού απόδοσης των διάφορων εργασιών
 4. Με τη μείωση των αποβλήτων και απορριμμάτων
 5. Με την αξιοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών, με σκοπό την αύξηση των οικονομικών πόρων και αποφυγή της ρύπανσης.
 6. Με τη διάθεση των μη ανακυκλώσιμων αποβλήτων με τρόπο περιβαλλοντικά φιλικό. 


Πρωταρχικό μέλημα του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι ο εντοπισμός και η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών τομέων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Συνεταιρισμού. Αναπόσπαστο μέρος αυτών αποτελούν και οι αγροτικές δραστηριότητες των μελών που τον απαρτίζουν, τα οποία θα πρέπει να εφαρμόζουν ορθές πρακτικές κατά την καλλιέργεια της αγροτικής παραγωγής τους.Συγκεκριμένα οι παραγωγοί θα πρέπει να φροντίζουν για:
 1. Ορθολογική διαχείριση του νερού, του ηλεκτρικού ρεύματος και των καυσίμων που χρησιμοποιούν.
 2. Να ανακυκλώνουν ότι είναι ανακυκλώσιμο με την τοποθέτησή του στους μπλε κάδους του Δήμου.
 3. Να εφαρμόζουν μεθόδους καλλιέργειας βασιζόμενες στην ορθή καλλιεργητική τεχνική και φιλικές στο περιβάλλον. 
 4. Να συντηρούν τακτικά τους κινητήρες των γεωργικών μηχανημάτων και οχημάτων (πετρελαίου και βενζίνης).
 5. Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες χρήσης των διαφόρων φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων.
 6. Να μην υπερβαίνουν την ενδεικνυόμενη δοσολογία, τους χρόνους χρήσης και τους χρόνους συγκομιδής.
 7. Να χρησιμοποιούν μόνο λιπάσματα με τη σήμανση «Λιπάσματα ΕΚ», γιατί μόνο αυτά μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή αγορά.
 8. Να μάθουν να αναγνωρίζουν τα διάφορα σήματα επικινδυνότητας στις συσκευασίες των χημικών σκευασμάτων και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας για τους ίδιους και το περιβάλλον.
 9. Να μην απορρίπτουν στο περιβάλλον συσκευασίες από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, καθώς και από άλλα υγρά ή στερεά απόβλητα που είτε είναι επιβλαβή είτε μη βιοδιασπώμενα, όπως για παράδειγμα οι πλαστικές συσκευασίες.
 10. Τα ξερά χόρτα και τα κλαδιά να καίγονται σε ανοικτό χώρο και ημέρες χωρίς ανέμους και μέσα στις επιτρεπόμενες περιόδους.
 11. Να μην καίνε ελαστικά αυτοκινήτων και πλαστικά αντικείμενα υπαιθρίως, καθώς απελευθερώνονται ιδιαίτερα επικίνδυνες τοξικές ουσίες στην ατμόσφαιρα.

Τέλος, η Δ.Σ. του Συνεταιρισμού δεσμεύτηκε στα μέλη ότι το προσωπικό της Οργάνωσης θα είναι πάντα πρόθυμο να τους ενημερώνει για θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης που τους απασχολούν.